Czy przepisy zobowiązują kierujących pojazdami, aby przez cały czas zachowywali szczególną ostrożność?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Prawo drogowe nakazuje zachowanie ostrożności lub szczególnej ostrożności. Szczególną ostrożność należy zachować w ściśle określonych przez kodeks drogowy sytuacjach.

 

Art 3. ust. 1 Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Art 3. ust. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

Ostrożność

Obowiązek zachowania ostrożności dotyczy każdego uczestnika ruchu drogowego, każdej osoby znajdującej się na drodze lub też poza nią. Ostrożność dotyczy każdego bez wyjątku, zawsze i wszędzie – w miejscach o których wspomina kodeks drogowy:

Kodeks  drogowy obowiązuje nie tylko osoby znajdujące się na drodze. Jego zapisy obowiązują zatem:

  1. Uczestników ruchu drogowego (kierujący pojazdem, pieszy czy osoba znajdująca się w pojeździe)
  2. Innych osób znajdujących się na drodze, poza uczestnikami ruchu (osoba wykonująca prace remontowe)
  3. Osób znajdujących się poza drogą i w jej pobliżu a których zachowanie może mieć wpływ na ruch na drodze (dzieci na placu zabaw, osoba powodująca zadymianie poprzez np palenie liści)

Szczególna ostrożność

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności dotyczy wyłącznie konkretnych osób znajdujących się w konkretnych sytuacjach drogowych. Zarówno wspomniane osoby jak i sytuacje drogowe zostały precyzyjnie wskazane przez kodeks drogowy.

W przeciwieństwie do „Ostrożności” kodeks drogowy definiuje pojęcie ostrożności szczególnej  i Twój sposób zachowania będący przejawem jej zachowania:

Art. 2. ust. 22. Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Czytaj: Kiedy należy zachować szczególną ostrożność?

Przepisy nie zobowiązują kierujących do zachowania szczególnej ostrożności w sposób ciągły

{module Zdamyto}