Czy za tym znakiem ( znak strefa zamieszkania ) musisz ustąpić pierwszeństwa pieszym ?

d 40
[Głosów:0    Średnia:0/5]

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjaz-dy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

 

W strefie zamieszkania ruch tak naprawdę podporządkowany jest ruchowi pieszych. Pierwszeństwo pieszych w strefie zamieszkania określa art 11. ustawy Prawo o ruchu drogowym:

d 40

  1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego ko-rzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
  2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
  3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ru-chu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
  4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wy-jątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
  5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Przy okazji warto pamiętać, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania (np progi zwalniające) wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Materiały do kursu nauki jazdy

{module Zdamyto}