Kodeks drogowy 2014: zmiany

znak d-44
[Głosów:0    Średnia:0/5]

Nowe znaki, zaostrzenie kar, obowiązkowe elementy odblaskowe dla pieszych. Zobacz zmiany w kodeksie drogowym w 2014 roku

 

Nowe znaki drogowe

Od 14 lutego 2014 r. obowiązywać zaczną dwa nowe znaki drogowe oznaczające początek oraz koniec strefy płatnego parkowania, czyli strefy w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata.

znak d-44znak d-45

Przepis

4. Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.

Zmiany dla niepełnosprawnych

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1. lipca 2014:

Przepis

3a. Kartę parkingową wydaje się:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
4. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 3a pkt 1 i 2, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:1) orzeczenia o niepełnosprawności,2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Obowiązkowe elementy odblaskowe dla pieszych

Istotna zmiana w wejdzie w życie od 31 sierpnia 2014 r. Zgodnie z jej treścią, piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będą zobowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Te zasady nie będą obowiązywały w strefie zamieszkania (oznaczona znakami D-40 i D-41).

Przepis:

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Dotychczasowe przepisy nakładają obowiązek używania elementów odblaskowych dzieci w wieku do 15 lat, które poruszały się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Zmiana jest uzasadniona przede wszystkim ponad dwukrotnie wyższą liczbą śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych, które mają miejsce w porze nocnej na drogach nieoświetlonych.

Mandaty  – będzie sprawiedliwiej?

Propozycja zmian wysokości mandatów za przekraczanie prędkości wzbudza kontrowersji. Obecnie opracowany jest projekt nowelizacji taryfikatora mandatów, zatem rozwiązania w nim wskazane mogą ulec zmianie.

W nowelizacji przepisów proponuje się aby wysokość kary za naruszenie ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym uzależnić od wartości przekroczenia prędkości dopuszczalnej:

  • o 1 km/h 10 km/h włącznie – 1,5%
  • o 11 km/h 20 km/h włącznie – 3%
  • o 21 km/h 30 km/h włącznie – 5%
  • o 31 km/h 40 km/h włącznie – 9%
  • o 41 km/h 50 km/h włącznie – 14%
  • o 51 km/h i więcej – 20% – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Czwarta kara pieniężna i kolejne nałożone w okresie 12 miesięcy od dnia ujawnienia pierwszego naruszenia niestosowania się do ograniczenia prędkości  podlegają podwyższeniu o 50%.

W razie wejścia w życie tych przepisów najbardziej pokrzywdzonymi byłyby osoby niewiele zarabiające.

Za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h wystawiany byłby mandat na kwotę ok. 750 zł. Kwota ta dla osoby zarabiającej np. 2000 zł netto miesięcznie stanowiłaby prawie 38% całego wynagrodzenia. Z kolei dla osoby zarabiającej np. 10 000 zł netto miesięcznie mandat w takiej wysokości oznaczałby utratę jedynie 7,5% zarobków, czyli kwoty raczej niewielkiej w stosunku do comiesięcznych dochodów.

W przypadku naruszeń ujawnionych w obszarze zabudowanym wysokość kary za naruszenia niestosowania się do sygnału świetlnego podlega podwojeniu.

 

Źródło: wladcydrog.eu

{phocadownload view=file|id=1|target=s}

{phocadownload view=file|id=17|target=s}