I ty możesz zostać egzaminatorem (albo egzaminatorką)!

[Głosów:3    Średnia:2.3/5]

Jeśli Ci się odrobinę poszczęści i zdasz egzamin, możesz dołączyć do ekipy egzaminatorów. WORD w Zamościu organizuje nabór na kurs egzaminatorski.

Egzaminatorem może zostać osoba, która:

 1. posiada wykształcenie średnie;
 2. posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu;
 3. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
 4. ukończyła 23 lata;
 5. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 6. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 7. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
 8. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
 9. daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
 10. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 11. jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: sierpień 2017.