Opłata za egzamin na prawo jazdy będzie jednorazowa?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Związek Dealerów Samochodów (ZDS) zaproponował aby opłata za egzamin na prawo jazdy miałaby być przez kandydata uiszczana jednorazowo, a nie za każde kolejne „podejście” do egzaminu.

 

ZDS skierował już projekt zmiany ustawy o kierujących pojazdami do wszystkich Klubów Parlamentarnych. Zgodnie z  proponowanymi zmianami którym opłata za egzamin na prawo jazdy miałaby być przez kandydata uiszczana jednorazowo.

W zmiany w ustawie o kierujących

Zmiana Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151) ma na celu ułatwienie dostępu do osiągnięcia uprawnień do kierowania pojazdami każdemu obywatelowi z uwagi na niezbędność posiadania przedmiotowego uprawnienia w obecnej sytuacji gospodarczej. Ograniczenie liczby wnoszonych opłat za przystąpienie do egzaminu otworzyłoby możliwość mniej zamożnym obywatelom przystąpienia do egzaminu po raz kolejny i zdobycie niezbędnych uprawnień pomimo negatywnego wyniku po pierwszym przystąpieniu. Koszty związane z utrzymaniem pojazdu mechanicznego w dobie kryzysu gospodarczego są niezwykle wielkim wydatkiem związanym nie tylko z jego eksploatacją ale również z samym zdobyciem uprawnień do poruszania się nim. Wprowadzana zmiana w powyższym brzmieniu ma zatem ułatwić dostęp do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami, poprzez pobranie jednorazowo opłaty od przystąpienia do egzaminu bez względu na ich liczbę i w ten sposób zmniejszyć obciążenie finansowe osób przystępujących wielokrotnie do egzaminu państwowego w celu zdobycia powyższych uprawnień.

 

Obecnie, za każdorazowe przystąpienie do egzaminu państwowego należy uiścić opłatę, która stanowi dochód wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Wysokość opłaty jest regulowana przez przepisy wykonawcze (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów / Dz.U. z 2013 roku poz. 78). Zgodnie z nimi, za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł – za część teoretyczną oraz od 140 do 245 zł – za część praktyczną w zależności od kategorii prawa jazdy. 

 

ZDS wskazuje, że przystąpienie do egzaminu państwowego w części praktycznej wiąże się z dużym wydatkiem kandydata do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. Każde następne przystąpienie wiąże się z koniecznością uiszczenia kolejnej opłaty. W przypadku wprowadzenia zmiany i pobierania opłaty jednorazowo bez względu na ilość prób zdania egzaminu państwowego, przy zastosowaniu stawek ze wskazanego rozporządzenia, koszt ten wyniósłby maksymalnie 275 zł. Przedstawiona propozycja zmiany jest podyktowana otwarciem dostępu do zdobycia uprawnień. ZDS przyznaje, że projekt może rodzić skutki finansowe zarówno w sferze dochodów jak i wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, gdyż opłata wnoszona z tytułu przystąpienia do egzaminu państwowego stanowi dochód tychże ośrodków. Ulegnie jednak zwiększeniu liczba osób decydujących się na zdobycie uprawnień.

Źródło: Związek Dealerów Samochodów

Do pobrania

{phocadownload view=file|id=8|target=s}

Czytaj też