Czy skręcenie w lewo z niewłaściwego pasa przerywa egzamin?

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Egzaminator przerwał egzamin kursantce, która w lewo na drodze jednokierunkowej skręcała od osi jezdni. Uznał bowiem, że jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu. Kursantka nie zgodziła się z taką oceną egzaminatora.

Podczas jazdy drogą jednokierunkową, egzaminator wydał kursantce polecenie „w lewo”, a po chwili musiał zainterweniować, mówiąc „nie z tego pasa ruchu”, i… przerwał egzamin.

Nagranie z  kamery monitorującej przebieg egzaminu zainstalowanej w pojeździe pokazało, że osoba egzaminowana manewr zmiany kierunku jazdy w lewo dokonała z niewłaściwego pasa ruchu. Egzaminator uznał, że takie zachowanie daje podstawę do przerwania egzaminu. Przyszły kierowca nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem sprawy i złożył skargę do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

spowodowanie przez zdającą potencjalnego niebezpieczeństwa nie stanowi przesłanki do przerwania egzaminu

Unieważnienie egzaminu

Marszałek uznał, że wprawdzie zachowanie osoby egzaminowanej było niezgodne z zapisami ustawy prawo o ruchu drogowym, jednak nie było podstaw do przerwania egzaminu, bowiem  w chwili wykonywania manewru w pobliżu pojazdu egzaminacyjnego nie znajdował się żaden pojazd, nie doszło więc do stworzenia niebezpieczeństwa. Wynik egzaminu został więc uchylony.

Sąd podtrzymuje decyzję Marszałka

Egzaminator nie zgodził się z rozstrzygnięcie marszałka i złożył skargę do WSA w Bydgoszczy, zwracając uwagę iż manewr wykonany przez osobę egzaminowaną zagrażał bezpośrednio bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, o czym świadczy zapis na płycie DVD, z którego jednoznacznie wynika, że za pojazdem egzaminacyjnym, poruszał się obok w bezpośredniej bliskości inny pojazd. Rozpatrujący skargę sąd nie podzielił zdania egzaminatora. Według sądu z nagrania nie wynika by istniało bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego:

Wszystkie pojazdy jadące tą samą drogą znajdowały się w znacznej odległości od pojazdu egzaminacyjnego i dopiero w momencie, gdy egzaminator, po próbie skrętu w lewo przez zdającą z prawego zamiast lewego pasa, zatrzymał samochód, pojawiły się w pobliżu samochodu egzaminacyjnego inne pojazdy

W uzasadnieniu możemy przeczytać:

Można jedynie stwierdzić, że istniało potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu – tzn. gdyby po drodze, którą jechała zdająca poruszało się więcej samochodów w niewielkiej odległości od samochodu egzaminacyjnego i kierowcy nie zachowali należytej ostrożności mogłoby dojść do zdarzenia drogowego. Jednakże spowodowanie przez zdającą potencjalnego niebezpieczeństwa nie stanowi przesłanki do przerwania egzaminu.

Czytaj: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 16 listopada 2016 r. (sygn. akt II SA/Bd 484/16).