Czy pojazd MZK może być pojazdem uprzywilejowanym?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Czy pojazdy komisji wypadkowej MPK mają uprawnienia pojazdów uprzywilejowanych?

 

Pojazdy komisji wypadkowej mają uprawnienia pojazdów uprzywilejowanych. Uprawnienia pojazdów uprzywilejowanych mogą być im nadawane na mocy artykułu 53. ust. 1. pkt 12 ustawy orawo o ruchu drogowym:

Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:
1) jednostek ochrony przeciwpożarowej;
2) zespołu ratownictwa medycznego;
3) Policji;
4) jednostki ratownictwa chemicznego;
5) Straży Granicznej;
6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
7) Agencji Wywiadu;
7a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
7b) Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
7c) Służby Wywiadu Wojskowego;
8) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
9) Służby Więziennej;
10) Biura Ochrony Rządu;
10a) kontroli skarbowej;
10b) Służby Celnej;
10c) straży gminnych (miejskich);
10d) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego;
10e) Służby Parku Narodowego;
10f) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;
11) Inspekcji Transportu Drogowego;

12) jednostki niewymienionej w pkt 1–11, jeżeli jest używany w związku z ra-towaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Status takiego pojazdu mają więc inne samochody niewymienione wyżej, które są używane w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Pojazdy Centrali Ruchu MPK mają uprawnienia pojazdów uprzywilejowanych nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sytuacji ratowania zdrowia lub życia ludzkiego. Z uprawnień tych mogą z nich korzystać tylko wyłącznie w sytuacji, kiedy jadą do wypadku. 

Definicja pojazdy uprzywilejowanego

Ustawa PoRD definiuje Pojazd uprzywilejowany – to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego

Pierwszeństwo pojazdu uprzywilejowanego

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić prze-jazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się (art. 9. ustawy PoRD).